תנאי שימוש בחנות הוליסטיק שופ

תנאי שימוש בחנות הוליסטיק שופ

1. הוראות כלליות

1.1 תקנון זה בא לפרט את כללי הכניסה, השימוש, הגלישה, רכישת המוצרים מהחנות, וכן את הזכויות והחובות של השירות באתר האינטרנט www.holistic-shop.co.il להלן ("האתר") כלפי משתמשיו וכלפי כל צד ג' אחר.

1.2 אישור המשתמש כי קרא את התקנון, מהווה ראיה חלוטה לכך שהמשתמש הבין את הכתוב בתקנון, והסכים הסכמה בלתי מסויגת להשתמש באתר על פי התנאים והכללים המפורטים בהסכם זה.

1.3 כל הנאמר בתקנון וחוזה שירות זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4 הכניסה והשימוש בשירותי האתר, ההשתתפות והגלישה באתר כפופים לכל התנאים המפורטים בתקנון זה ובהסכם ההתקשרות בין הצדדים.

1.5 כל זכויות היוצרים שייכים לבעלי האתר. המשתמש בשירותי האתר אינו מורשה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, למסור לצד שלישי, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל חומר או מוצר כלשהו במסגרת השירות, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של מנהלי האתר בכתב ומראש. (מנהלי / בעלי / מפעילי האתר כנזכר לעיל, ולהלן הינו "מר יונתן כהן" בעל הדומיין של האתר www.holistic-shop.co.il)

1.6 כתנאי לשימוש בשירותי האתר מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש באתר ו/או בפרטי המידע, המוצרים, ו/או השירותים שמקורם באתר, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.

1.7 חל איסור לעשות שימוש בשירות לכל פעילות עבריינית, בלתי חוקית, או כזו הבאה לפגוע באתר האינטרנט מנהליו עובדיו, לקוחותיו ובשירותים שהאתר מספק.

1.8 בעלי האתר ימנעו ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים (שלא במסגרת מסחרית), אלא במקרה בו בעלי האתר מצאו כי פעילותו של המשתמש באתר מפרות את תנאי השימוש בו, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם יהיו מחויבים בעלי האתר לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם יעמדו בעלי האתר בפני איום שינקטו נגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר. במקרים אלו יהיו רשאים בעלי האתר למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

1.9 מובהר בזאת כי הפרטים האישיים שהמשתמש מוסר בעת ההרשמה / רכישה ישמרו במאגרי המידע של האתר. בעלי האתר רשאים להשתמש בפרטים שימסור המשתמש באתר ובמידע שייאסף אודות דפוס השימוש באתר לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, ליצירת הקשר עם המשתמש או לצורך ניתוח נתונים ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

1.10 בעלי האתר רשאים לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, ובעל האתר רשאי למחוק תכנים אלו בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו ובלי מתן הודעה מוקדמת.

1.11 זכויות היוצרים בקשר לאתר האינטרנט שמור למפעיל האתר בלבד. למפעיל אתר האינטרנט שמורה הזכות לשנות את תוכן האתר, הצילומים, וכל פריט חזותי אחר.

1.12 אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מנהל האתר.

1.13 זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, תמונותיו, מוצריו, פרטי המפרסמים, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למנהל האתר בלבד.

1.14 אסורה הצבת האתר, או חלק ממנו, בתוך אתר אחר, או כחלק מאתר אחר ללא הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.

1.15 כל התכנים המצויים באתר, לרבות הנתונים, התמונות, המוצרים והמידע שהם מכילים, הם רכושו וקניינו הבלעדי של בעל האתר, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי בעל האתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של בעל האתר או של צדדים שלישיים.

1.16 מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השימוש של המשתמש באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי.

1.17 בעל אתר האינטרנט לא יישא בכל אחריות לתוכן המודעות שיפורסמו באתר, וכל הסתמכות של המשתמש על פרטי תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר האינטרנט ו/או בקישורים המופיעים באתר האינטרנט נעשה על שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

2. פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

2.1 בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן - הפרטים.

2.2 בעלי האתר אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, בעלי האתר לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות בארץ במקרה של הקלדה שגויה של פרטים לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

2.3 הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לבעלי האתר.

2.4 פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של בעל האתר. פרטים אלו לא יועברו על ידי בעל האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.

2.5 בעל האתר יהא רשאי לשלוח למבצעי הפעולות, דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של בעל האתר אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

2.6 מוסכם ומובהר בזאת כי במסגרת השימוש בממשק לניהול האתר יהיה על המשתמש לבחור סיסמה ושם משתמש. המשתמש הינו האחראי היחיד והבלעדי על שמירת הסודיות של הסיסמה והחשבון הנ"ל.

2.7 כמו כן המשתמש הינו האחראי הבלעדי על כל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון שלא המנוהל באתר. בעל האתר לא יישא באחריות לכל אובדן ו/או תקלה העלולה להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש של אדם אחר בסיסמה או בחשבון של המשתמש באתר, בין אם בידיעתו ובין אם לאו.

2.8 המשתמש מתחייב לפצות את בעל האתר, עובדיו, מנהליו, או מי מטעמו, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו, עקב הפרת תנאי השימוש.

2.9 המשתמש נותן בזאת את הסכמתו הבלתי מסויגת לקבל חומר פרסומי ו/או שיווקי מכל סוג שהוא, לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ו/או לפלאפון ו/או לכתובת מגוריו.

3. רכישת מקוונת של מוצרים המוצעים באתר

3.1 משתמש באתר אשר רוכש מוצרים באמצעות האתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

3.2 כל אדם בגיל 18 שנים, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל, רשאי להגיש הצעות לרכישת מוצרים באמצעות האתר.

3.3 הזמנתו או הצעתו של הרוכש לרכישת מוצרים תכובד, בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

(1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

(2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

(3) המען בו יש לספק את השירות נמצא במדינת ישראל ולא ברשות הפלסטינית.

3.4 הזמנות באתר יתקבלו בקניה בכל סכום.

3.5 התמונות המצולמות באתר הם להמחשה בלבד ואין בהם לחייב את בעל האתר לספק את המוצרים כפי שהם מופיעים בצילום.

3.6 מחירי המוצרים, לרבות הוצאות המשלוח ו/או הביטוח ו/או כל תנאי אחר ובכלל זה גם תנאי התשלום באתר, יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר.

3.7 במקרה בו בוצעה הזמנה לרכישת מוצר המוצג באתר והתברר כי אותו מוצר אזל, יודיע מנהל האתר לרוכש באמצעות הטלפון בדבר החוסר. במקרה זה מוותר המזמין על פיצוי ו/או שיפוי כלשהוא בגין אי אספקת המוצר.

3.8 המשלוח יגיע ליעד המבוקש תוך 10 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה. עלות המשלוח תכלול גם את ביטוח המוצר.

4. תשלום בגין המוצרים

4.1 כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין המוצרים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי מדיניות בעלי האתר יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם ובכפוף לאישור חברת האשראי.

4.2 סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב-סל קניות. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים בסל הקניות - לרבות הוצאות משלוח.

5. ביטול פעולות על ידי הרוכש

5.1 ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 7 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה בכתב שתשלח ישירות אל בעל אתר האינטרנט, בדוא"ל ו/או בפקס כפי שאלו מופיעים באתר האינטרנט.

5.2 במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ - 100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק. בנוסף יחויב הלקוח על סך 25 ש"ח עמלת ביטול בחברות האשראי.

5.3 אם סופק המוצר לקונה, חלה חובה על הקונה להחזיר את המוצר למשרדי בעל אתר האינטרנט אשר כתובתו מופיעה באתר האינטרנט. מוסכם כי ביטולה של העסקה מותנה בהחזרת המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. בכל מקרה אחר לא יתקבל המוצר כהחזר, והלקוח יחויב במלוא התמורה.

5.4 מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח בטרם נתקבלה הודעת הביטול.

5.5 לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נפתחו.

5.6 בעל האתר יהא רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שימסור הודעה טלפונית ו/או מיסרון / (SMS) ו/או טלפון למזמין על פי הנתונים אותם מסר המטופל בעת הירשמו לאתר, וזאת תוך 3 ימי עסקים מעת אישור ההזמנה באתר.

5.7 מובהר בזאת כי במידה והנתונים אותם מסר המזמין אינם מדויקים ו/או שגויים, פטור בעל אתר האינטרנט מחובתו זו.

6. הגבלת אחריות

6.1 במידה ומוצר מהמוצרים הנזכרים לעיל אינו באיכות טובה, זכאי הרוכש לפנות אל בעל האתר באמצעות הפקס ו/או כתובת הדוא"ל המופיעה באתר האינטרנט, להודיע על כך בכתב. מוסכם על הצדדים, כי בעל האתר יבדוק את התלונה, ויהא רשאי להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר, לרבות בעלות המשלוח, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

6.2 חבות בעל האתר בכל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר / השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

7. בעלות

7.1 בעל האתר יהא רשאי לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, בעל האתר יהא רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

8. שירות לקוחות

8.1 לבירורים, הערות, הבהרות ושאלות ניתן לפנות אל מרכז שירות הלקוחות

של הוליסטיק שופ בימים א-ה בין השעות 09:00-17:00.

שליחת דוא"ל: info@holistic-shop.co.il

באמצעות טופס צור קשר באתר.

טלפון: 050-605-605-5

9. זכויות יוצרים וקניין רוחני

9.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לבעל אתר האינטרנט.

9.2 אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים,עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר, אלה אם נתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש ע"י בעל האתר בלבד.

10. בוררות

10.1 כל חילוקי הדעות בין הצדדים בקשר להסכם זה יובאו להכרעתו של בורר יחיד שעליו יסכימו הצדדים, תוך 14 יום מיום קבלת דרישה לבוררות שתפרט את טיב המחלוקת ואת הסעד המבוקש. בהעדר הסכמה כאמור, ימונה הבורר ע"י ראש לשכת עורכי הדין בירושלים.

10.2 הבורר יהיה קשור בדין המהותי אך לא יהיה קשור בדיני הראיות ובתקנות סדר הדין האזרחי. הבורר יהא מוסמך להוציא צווים זמניים, החלטות ביניים, פסקי דין חלקיים ופסקי דין של פשרה.

10.3 סעיף זה מהווה שטר בוררין בין הצדדים.

10.4 סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להוראות הסכם זה מסורה לבית המשפט בירושלים.

11. שונות

11.1 הימנעות מפעולה כלשהיא או מתן אורכה ע"י אחד הצדדים לצד השני, לא תיחשב כוויתור על זכויותיו או למתן הסכמה להפרת תנאי כלשהוא מתנאי הסכם זה.

11.2 הסכם זה מבטל כל מו"מ או הסכמה קודמת בין הצדדים, וכל שינוי ו/או הוספה על הוראות הסכם זה לא יעשה אלא במפורש, בכתב ובחתימת שני הצדדים.

11.3 סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית משפט המוסמך לכך בעיר ירושלים.

11.4 כתובות המשתמש ו/או רוכש המוצרים, לצורכי הסכם זה הינה הכתובת אותה נדרש המטופל למלא בעת היכנסו לקטגוריית רכישת מוצרים, או קבלת שירותים.

11.5 כל הודעה שתישלח בדואר רשום למשתמש באתר, על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען תוך 72 שעות לאחר משלוחה בדואר רשום.

הצהרת המטופל:

הריני מאשר כי קראתי את התקנון / הסכם המפורט לעיל, הבנתי אותו, ואני נותן את הסכמתי לפעול על פי הקבוע בו.

התקנון עודכן בתאריך 4/04/2011